จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.
ไทย
|
EN
ติดต่อสายด่วน

066-125-3903 (ฝ่ายขาย)

จันทร์ – เสาร์ / 08.00-17.00 น.

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียด

 1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
 2. สรรหาและควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 3. สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานทุกระดับ
 5. บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
 6. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์กร
 7. วางแผนการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 8. วางแผนการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 9. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 10. ออกแบบและกำหนกรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
 11. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 12. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฏหมายแรงงานกับพนักงานทุกระดับ
 13. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด้านกำลังคนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
 14. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และแม่บ้าน
 15. ควบคุมและรับผิดชอบงานเอกสารแรงงานต่างด้าว
 16. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
 17. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานดี กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไขปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไขปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการบัญชีของสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางสำนักงานใหญ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฏหมายภาษีอากร และระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
 2. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด เช่น การบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน ไตรมาสและรายปี รวมถึงควบคุมการจัดทำงบการเงินและรายงาน
 3. วางแผนควบคุมในการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดนำเสนอผู้บริหาร
 5. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
 6. แระสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 8. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
  4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
  5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบได้

รายละเอียด

 1. ดูแลและตรวจสอบห้องบัญชีการเงินส่วนกลาง
 2. นำฝากเงินรายรับสำนักงานใหญ่ เงินโกดัง และสินค้าคืนทุกวัน
 3. ควบคุมค่าใช่จ่ายของส่วนกลางและสาขา
 4. ดูแลและตรวจสอบบัญชีการเงินสาขา
 5. ตรวจสอบเอกสารรายรับและรายจ่ายสาขา
 6. ตั้งยอดโอนและตามยอดโอนจากกรรมการ
 7. ตรวจสอบค่าเฉลี่ยรถ/สรุปประจำเดือน
 8. ดึงยอดลูกหนี้คงค้าง
 9. ตามเรื่องบิลทุกบิลที่มีปัญหาในระบบ
 10. ตามยอดการวางบิลที่มีปัญหาในระบบ
 11. ตามการนำฝากเงินรายรับของสาขา วันต่อวัน
 12. ตัดชำระหนี้บิลในระบบที่ลูกต้าตัดหน้าบิล
 13. ประเมินผล KPI
 14. รายงานผลค่าใช้จ่ายและรายรับประจำเดือนให้แก่ผู้บริหาร
 15. ตรวจสอบค่าเที่ยวรถใหญ่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี

รายละเอียด

งานขายแอดมิน

 1. โทรศัพท์หรือสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆ ในการประสานงานรับเรื่องระหว่างลูกค้า ฝ่ายจัดส่ง/บัญชี และงานขายต่างๆ
 2. เฝ้าติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ
 3. รวบรวมข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขาเพื่อจัดทำรายงานสรุปประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศน์เพื่อจัดทำสื่อการขายออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก
 5. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

งานขายภาคสนาม

 1. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องเพื่อนำเสนอการขาย
 2. จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อเสนอขาย
 3. วางแผนพบปะลูกค้าแบบประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และปิดการขาย
 5. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 6. รับออเดอร์จากลูกค้าและนำส่งต่อให้กับบริษัทฯ
 7. เสาะแสวงหาข้อมูลและช่องทางในการค้นหาลูกค้าและจัดทำโปรเจคงานเพื่อสร้างยอดขาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 9. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 3. ประสบการณ์ ในตำแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 4. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีทักษะด้านการเจรจาและสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไขปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 3. รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน
 4. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
 5. ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด
 6. รักษากฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 7. ตรวจสอบคู่มือการใช้ เอกสารประจำรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบัน
 8. มีความเข้าใจในด้านเอกสารเกี่ยวกับบิลส่งสินค้า, วางบิล เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ถูกต้อง
 9. มีความรู้และชำนาญเส้นทางการจัดส่ง เพื่อบริหารเวลาการจัดส่งให้เร็วขึ้น

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้งานได้เร็ว

รายละเอียด

 1. รับผิดชอบงานรับพัสดุ และยกพัสดุลงจากรถ
 2. คัดแยกพัสดุตามเส้นทางในเขตพื้นที่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
 3. ดูแลงานยิงพัสดุก่อนปล่อยรถออกส่งพัสดุให้ลูกค้า
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 18- 35 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถยกของหนักได้
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียด

 1. จัดทำประวัติและเก็บข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทฯ รวมถึงประวัติการซ่อมรถ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อภาษี+พรบ. ประกันภัยรถยนต์และรถบรรทุกของบริษัทฯ ทั้งหมด
 3. เปรียบเทียบ จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวกับรถยนต์และรถบรรทุกทั้งหมดของบริษัท
 4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการพิเศษต่างๆ ของบริษัทฯ
 5. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานเพื่อรับทราบ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
 7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. มีความรู้ด้านงานประกันภัยรถยนต์
 4. มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัยรถยนต์และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2 ปีขึ้นไป
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และการเจรจาโน้มน้าวที่ดี

รายละเอียด

 1. ตรวจรับสินค้าจากลูกค้าให้ถูกต้องทั้งชนิด หีบห่อและอื่นๆ รวมถึงจำนวน ชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. วัดขนาดปริมาตร กว้าง*ยาว*สูง และน้ำหนักของสินค้าทุกประเภทให้ถูกต้อง
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติไปครบแล้วทุกขั้นตอน ลงในแบบฟอร์มเอกสารใบตรวจรับสินค้าให้ครบถ้วนอย่างละเอียดและถูกต้อง
 4. ประสานงานแจ้งพนักงานลากเก็บสินค้าดำเนินการลำเลียงสินค้าแยกจัดเก็บตามโซนในแต่ละภูมิภาคเข้าพื้นที่จัดวางให้เรียบร้อยเพื่อรอการจัดส่ง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม. 3-ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. ประสบการณ์ เคยผ่านงานด้านการตรวจรับสินค้าหรืองานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ดี

รายละเอียด

 1. บริการรับสินค้าที่ลูกค้ามาส่ง
 2. ตรวจนับ ตรวจสินค้าให้ตรงกับบิลที่ลูกค้ามาส่ง โดยแยกเป็น 1 พาเลท ต่อสินค้า 1 เจ้า
 3. แจ้งยืนยันพนักงานเปิดบิลในรายละเอียดของสินค้าที่รับ เช่น ยืนยันจำนวนสินค้า ลักษณะการบรรจุสินค้า
 4. จัดการคัดแยกประเภทสินค้า หนัก/เบา สินค้าที่ต้องระมัดระวัง สินค้าสุ่มเสี่ยง
 5. แจ้งประสานงานไปยังฝ่ายขายและหัวหน้าฝ่ายจัดส่งเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสินค้ากับลูกค้า
 6. จัดทำบาร์โค้ดกับการติดกับตัวสินค้าเพื่อเป็นการตรวจสอบสินค้าอีกครั้ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้งานได้เร็ว

รายละเอียด

 1. รับบิลสีเหลืองจากเจ้าหน้าที่เปิดบิล เพื่อนำมาจัดทำบาร์โค้ดและตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน
 2. นำบาร์โค้ดที่จัดทำเสร็จแล้วนำมาตัด เรียงตามจำนวนสินค้าของแต่ละรายการ จากน้อยไปหามาก
 3. ติดบาร์โค้ดแยกตามโซนที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง พร้อมนำบิลสีเหลืองติดไว้ที่ตัวสินค้าของแต่ละสาขา
 4. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชาบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 3. เคยผ่านงานด้านคลังสินค้าหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความอดทนต่องานที่ยากลำบากและสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ดี

วิธีการสมัคร

 1.  ส่งประวัติส่วนตัวมาที่เมล prnl_hr@prnllogistics.com
 2. ฝากประวัติ online
Scroll to Top