จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.
ไทย
|
EN
ติดต่อสายด่วน

066-125-3903 (ฝ่ายขาย)

จันทร์ – เสาร์ / 08.00-17.00 น.

นโยบายการให้บริการ

1.คำจำกัดความ
1.1 คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น
1.1.1 “เรา” หมายถึง บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด
1.1.2 “คุณ” หมายถึง ผู้ส่งสินค้า หรือ ผู้ส่งของ
1.1.3 “ผู้ส่งสินค้า” หรือ “ผู้ส่งของ” หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้า ในใบนำส่งสินค้า
1.1.4 “ผู้ส่ง” หมายถึง บุคคลที่ส่งสินค้าแก่เรา ผู้ส่งอาจไม่ใช่ผู้ส่งสินค้า
1.1.5 “ผู้รับมอบ” หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบในใบนำส่งสินค้า
1.1.6 “ผู้รับ” หมายถึง บุคคลหรือผู้รับสินค้าปลายทาง เขา/เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือสำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
1.1.7 สินค้า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้านำมาส่งอาจจะเป็นแบบกล่อง เป็นมัด เป็นกระสอบ เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรืออื่นๆ เพื่อการจัดส่งไปยังลูกค้าปลายทาง ต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า
1.1.8 “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
1.1.9 “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่งฉบับนี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใด
1.1.10 “วันทำงาน” หมายถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในราชอาณาจักรไทย

2.การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
เมื่อใช้บริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณได้ยอมรับข้อกำหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับสินค้า ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข

3. สินค้าต้องห้าม
3.1 รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามและคุณตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้
3.1.1 สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
3.1.3 แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
3.1.4 ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.1.5 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1.6 ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
3.1.7 บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
3.1.8 เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่ายงานรัฐบาล เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทำง ใบขับขี่ เป็นต้น
3.1.9 จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด
3.1.10 ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
3.1.11 ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
3.1.12 สัตว์ที่มีชีวิต
3.1.13 ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
3.1.14 การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
3.1.15 สินค้าบรรจุกล่องโฟม
3.1.16 สินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่สินค้า อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
3.1.17 สินค้าที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
3.2 แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
3.3 คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดแก่เรา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ หรือจำกการส่งสินค้าใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

4. พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
4.1 เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ
4.1.1 อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต
4.1.2 อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
4.1.3 บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ
4.1.4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ
4.1.5 แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่
4.1.6 พืชและต้นไม้

5 การรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า
5.1 เสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามการรับรองต่อไปนี้
5.1.1 สินค้าไม่ใช่รายการที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
5.1.2 ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน
5.1.3 ผู้ส่งสินค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากร การนำเข้า การส่งออกและอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมด
5.1.4 สินค้าถูกบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
5.2 ผู้ส่งสินค้าจะต้องตระหนักว่าในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย คำขอชดใช้ค่าเสียหายอาจไม่ได้รับการพิจารณาถ้าสินค้าเป็นรายการที่ระบุไว้ในข้อ 4
5.3 ผู้ส่งสินค้าต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องในใบนำส่งสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
5.3.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
5.3.2 ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
5.3.3 ข้อมูลของสินค้า เช่น จำนวนแพ็คเกจ มูลค่าที่ระบุ จำนวนเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ถ้ามี
5.3.4 ประเภทของบริการ และ
5.3.5 คำแนะนำพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ส่งจะต้องแนบเอกสารประจำตัวส่วนบุคคล (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง) ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อบันทึก

6. การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับปลายทางซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้า เราจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ซึ่งไม่มีผู้รับ แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่งสินค้าและ / หรือผู้รับปลายทาง เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้รับสินค้าปลายทางซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า เว้นแต่จะได้ร้องขอจากผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า

7. หลักฐานการจัดส่ง
7.1 จำเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้รับสินค้าปลายทางเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง
7.2 ในกรณีที่ผู้รับไม่ใช่ผู้รับสินค้าปลายทาง ผู้จัดส่งของเราจะพยายามยืนยันตัวตนของผู้รับอย่างสมเหตุสมผล จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง
7.3 ในกรณีพิเศษที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ผู้จัดส่งของเราจะเขียนเป็นหมายเหตุไว้ บางครั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ

8. การจัดส่งไม่สำเร็จ
8.1อาจเกิดการจัดส่งไม่สำเร็จได้จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น
8.1.1 ผู้รับมอบปฏิเสธการจัดส่งหรือจ่ายเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง
8.1.2 ไม่สามารถระบุหรือบอกตำแหน่งของผู้รับมอบได้อย่างสมเหตุสมผล
8.1.3 ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมรอรับพัสดุตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
8.1.4 สินค้ากำลังรอดำเนินการจากผู้รับมอบ (เช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการจัดส่ง รับสินค้าที่จุดบริการของเรา เลื่อนการจัดส่งเป็นต้น)
8.2 ประมาณวันที่จัดส่ง กรณีที่การจัดส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก เราจะพยายามจัดส่งสินค้าให้อีกครั้งหนึ่งภายใน 2 วันทำการภายใน 7 วันทำการถัดไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เช่น พยายามจัดส่งสูงสุด 3 ครั้ง) ถ้าผู้ส่งสินค้าเลือกที่จะไม่ใช้บริการ “จัดส่งวันเสาร์” วันเสาร์จะไม่นับเป็นวันทำงานตามข้อนี้
8.3 ถ้าเราเชื่อว่าข้อมูลของผู้รับมอบจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราจะพักสินค้าไว้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจำกผู้ส่งสินค้า

9. การจัดส่งล่าช้า
9.1 “การจัดส่งล่าช้า” หมายถึงการจัดส่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ วันที่จัดส่งที่กำหนดเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่มีการรับประกัน
9.2 ขณะที่เราพยายามส่งมอบสินค้าอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญในแง่ของการจัดส่งสินค้า และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง

10 สินค้าที่ไม่ได้ส่งมอบและการส่งคืนสินค้า
10.1 จะถือว่าสินค้านั้นยัง “ไม่ได้ส่งมอบ” ในบางกรณี เช่น
10.1.1 การจัดส่งซ้ำไม่สำเร็จ
10.1.2 ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการตามประมาณวันที่จัดส่ง
10.1.3 ผู้ส่งสินค้าไม่สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามคำขอของเรา หรือ
10.1.4 ผู้ส่งสินค้าขอยกเลิกการจัดส่งและ / หรือส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
10.2 สินค้าที่ไม่ได้ส่งมอบจะถูกส่งกลับไปให้ผู้ส่งสินค้าโดยผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากไม่มีผู้รับเราจะทำการปล่อยสินค้า จำหน่ายหรือขายโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งสินค้า หรือบุคคลอื่น โดยเงินที่ได้นำไปใช้กับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารและดุลยอดขายที่จะต้องคืนผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี)
10.3 ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเพื่อส่งสินค้าได้
10.4 สินค้าอาจถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้าโดยตรงหรือไปยังจุดบริการของเราซึ่งผู้ส่งสินค้าเป็นคนกำหนดไปรับ
10.5 ถ้าจะส่งสินค้าที่ส่งคืนแล้วไปยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อ 6 ถึง 9
10.6 ถ้าจะรับสินค้าที่ส่งคืน ณ จุดบริการที่ผู้ส่งสินค้ากำหนด เราจะติดต่อผู้ส่งสินค้าในวันที่สินค้ามาถึง และผู้ส่งสินค้าจะต้องไปรับสินค้าดังกล่าวภายใน 7 วันทาการ หากไม่มีผู้รับเราจะทำการปล่อยสินค้า จำหน่ายหรือขายโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งสินค้า หรือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงินที่ได้นำไปใช้กับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารและดุลยอดขายที่จะต้องคืนผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี)

11. ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น
11.1 ผู้ส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และคำนวณตามวิธีการต่อไปนี้
11.1 .1 น้ำหนัก ขนาด หรือ
11.1 .2 การเปรียบเทียบขนาดของสินค้า (ผลรวมของความยาว ความกว้างและความสูง) และน้ำหนัก สำหรับวิธีนี้ขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันจะมีช่วงราคาต่างกันและค่าจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงราคาของขนาดหรือน้ำหนัก แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
11.2 นอกจากนี้ยังอาจมีค่ำใช้จ่าอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ค่าบริการเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบในความสูญหายและความเสียหายของสินค้ามากกว่าค่าเสียหายพื้นฐานที่บริษัทฯ กำหนด ค่าแรง ค่าคืนพัสดุ ค่าบริการด่วนพิเศษ ฯลฯ ในการส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และค่าบริการเก็บเงินปลายทาง
12.1 หากคุณเลือกบริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าบริการเก็บเงินปลายทาง จำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถเรียกเก็บปลายทางได้คือ 50,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า
12.2 บริการเก็บเงินปลายทางไม่ทำให้เราเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างเรากับผู้รับมอบ
12.3 ผู้ส่งสินค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน รวมทั้งการไม่ชำระเงิน เงินไม่เพียงพอและการปลอมแปลง

13. การแก้ไขที่อยู่และการกาหนดเส้นทางใหม่
13.1 หากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถให้ที่อยู่ทั้งหมดหรือที่ถูกต้องของผู้รับมอบได้ เราจะพยายามค้นหาที่อยู่ที่ถูกต้องและส่งมอบสินค้า หากไม่สำเร็จ เราจะพยายามติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หากต้องกำหนดเส้นทางใหม่หลังจากผู้ส่งสินค้าระบุที่อยู่ที่ถูกต้องใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
13.2 หากผู้รับมอบขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มในการกำหนดที่อยู่การจัดส่งใหม่
13.3 การกำหนดที่อยู่การจัดส่งใหม่จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม

14. สิทธิในการตรวจสอบ
14.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพื่อความปลอดภัย ความมั่นใจ ศุลกากรหรือตามกฎระเบียบ
14.2 ในทำนองเดียวกันมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องเปิดและตรวจสอบสินค้าบางชิ้น เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จัดส่งสินค้าหรือผู้รับมอบทราบล่วงหน้า

15. ความรับผิดของเรา
15.1 ความรับผิดในค่าเสียหายพื้นฐานของเราที่เกิดขึ้นกับสินค้าใด ๆ นั้นจะจำกัดเพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงและรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ส่งสินค้าและเรา
15.2 เราจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
15.2 .1 การสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าที่บรรจุรายการดังระบุในข้อ 3.1
15.2 .2 การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า
15.2 .3 การสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (ดูข้อ 16) หรือ
15.2 .4 การสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น

16. สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา
16.1 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
16.1.1 ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของสินค้าอื่น
16.1.2 การกระทำหรือการละเลยโดยบุคคลที่ไม่ได้ทำงานหรือทำสัญญากับเรา เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้รับมอบ บุคคลที่สาม ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
16.1.3 เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือปฏิกิริยาตอบโต้การกระทาเหล่านี้ รวมทั้งการยึดสินค้า การนัดหยุดงานของพนักงาน เหตุสุดวิสัย (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)
17. การยื่นข้อร้องเรียน
17.1 หากคุณต้องการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือพัสดุสูญหายบางส่วน คุณต้องยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อทีมรับข้อร้องเรียนของ PRNL ภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันส่งมอบ
17.2 หากคุณต้องการเรียกร้องค่าเสียหายในสินค้าทั้งหมด คุณต้องยื่นข้อร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรต่อทีมรับข้อร้องเรียนของ PRNL ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราได้รับการยืนยัน
17.3 จำกัดเพียงหนึ่งข้อร้องเรียนต่อหนึ่งใบนำส่งสินค้า.
17.4 คุณต้องส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อดำเนินการกับการเรียกร้องดังกล่าว
17.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม (จากทีมรับข้อร้องเรียนของ PRNLหรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
17.4.2 สำเนาบัตรประชาชนไทย (สำหรับคนไทย)
17.4.3 หลักฐานเอกสารที่มีมูลค่าสินค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
17.4.4 (หากเรียกร้องในนามของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของคุณ
17.4.5 (หากเรียกร้องสินค้าที่ได้รับความเสียหาย) รูปภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงวัสดุและวิธีบรรจุหีบห่อ
17.5 เราจะไม่ดำเนินการข้อร้องเรียนใดๆ จนกว่าคุณจะชำระค่าขนส่งทั้งหมดและคุณจะไม่สามารถหักจำนวนเงินค่าทดแทนของคุณจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้
17.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากคุณตามเงื่อนไขการชดเชย
18 กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่อาจเพิกถอนได้

Scroll to Top