จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.
ไทย
|
EN
ติดต่อสายด่วน

066-125-3903 (ฝ่ายขาย)

จันทร์ – เสาร์ / 08.00-17.00 น.

ข้อตกลงการประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

  1. ถ้ามีสิ่งของสูญหายหรือเสียหายจะต้องนำใบสินค้าฉบับนี้มาทวงถามภายใน 7 วันหากพ้นกำหนดนี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ
  2.  สินค้าวัตถุไวไฟวัตถุระเบิดวัตถุมีพิษหรือสินค้าผิดกฎหมายทาง บริษัท ฯ ไม่รับขนส่งให้และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  3.  สีทินเนอร์และสารเคมีต่างๆหากเกิดการรั่วไหลและเกิดความเสียหายต่อสินค้าอื่นผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบ
  4.  กระจกบรรจุในหีบห่อถ้าหีบห่อไม่แตก บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบ
  5.  หากสินค้าที่ส่งสูญหายหรือเสียหาย ผู้ขนส่งจะชดใช้ตามราคาสินค้า – กรณีขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด (โซห่วย) ไม่เกิน 500 บาทเว้นแต่ผู้ส่งสินค้าจะประเมินราคาสินค้ากับบริษัท ฯ แล้วมิฉะนั้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ – กรณีขนส่งสินค้าแบบเอ็กเพรส ไม่เกิน 2,000 บาท เว้นแต่ผู้ส่งสินค้าจะประเมินราคาสินค้ากับบริษัท ฯ แล้ว มิฉะนั้นบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ
  6.  ให้ผู้ขนส่งสินค้าเก็บเงินจากผู้ส่งสินค้าต้นทางหรือผู้รับปลายทางหากไม่ชำระค่าขนส่งให้ผู้ขนส่งสินค้าสิทธิยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่าจะได้ค่าบรรทุกโดยไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสินค้าที่ขนส่งใด ๆ ทั้งสิ้น
  7. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบหากสินค้าที่ส่งสูญหายเสียหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบล่าช้าอันเกิดจากอุบัติเหตุถูกโจรกรรมเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของสินค้าเองหรือเกิดจากความผิดของผู้ส่งหรือรับสินค้า
  8.  หากร้านห้างฯ ต่างๆคู่ค้าของท่านคืนสินค้ามาถึงท่านหรือหากผู้รับสินค้าไม่ยอมรับสินค้าผู้ส่งสินค้าต้องมารับคืนพร้อมชำระค่าขนส่งครบถ้วนภายใน 7 วันนับตั้งแต่ผู้รับสินค้า (แล้วแต่กรณี) ได้คืนสินค้ามายังผู้ขนส่งสินค้าโดยถือว่าผู้ส่งสินค้าได้รับทราบการคืนสินค้านั้นแล้วโดยไม่ต้องบอกกล่าวอีกหากผู้ส่งสินค้าไม่มารับสินค้าคืนจะต้องชำระค่าเก็บสินค้าวันละ 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นหากผู้ส่งสินค้าไม่มารับสินค้าคืนจนพ้นกำหนด 45 วันให้ถือว่าผู้ส่งสินค้าสละสิทธิ์ในสินค้าทั้งสิ้นผู้ขนส่งสินค้ามีสิทธิ์จะทำลายสินค้าหรือจัดเก็บสินค้านั้นตามที่ผู้ส่งสินค้าเห็นสมควรโดยผู้ส่งสินค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  9.  ผู้ส่งสินค้าขอแสดงความตกลงตามข้อความดังกล่าวข้างต้นโดยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 625 แล้ว
Scroll to Top